لبخند نرمال

شما اینجا هستید:

 لبخندی که در آن هر دو گوشه ی لب ها به طور یکسان به سمت بالا حرکت میکنند . در لبخند طبیعی که متقارن است هر دو طرف مغز به لذت پاسخ میدهد و لبخند هایی که واقعی نیستند بیشتر به سمت چپ صورت متمایل میشود زیرا آگاهانه کنترل میشود .