مغالطه طبیعت گرایانه Naturalistic Fallacy

شما اینجا هستید:

معنی: مغالطه طبیعت گرایانه

مغالطه طبیعت گرایانه وقتی صورت می پذیرد که فیلسوفی بخواهد ادعایی در اخلاق را با توسل به تعریف کلمه "خوب" بر حسب یک یا چند خاصیت طبیعی (نظیر "مطبوع"، "تکامل یافته"، "مطلوب") ثابت کند. مغالطه طبیعت گرایانه با مسئله "هست – باید" (که اولین بار دیوید هیوم به آن توجه کرد) مرتبط است، ادعایی که بنا برآن هرچه خوب یا درست است، طبیعی است (و بر عکس).