زبان بدن منفی

شما اینجا هستید:

زبان بدن منفی نشانه های غیر کلامی است برای نشان دادن ناراحتی، ترس، تجاوز، شرم و خجالت. زمانی که زبان بدن منفی را با زبان بدن مثبت مقایسه کنیم، زبان بدن منفی گرایش بیشتری به صداقت دارد .ما به طور معمول کمبود ها و نقاط ضعف مان را پنهان میکنیم و این کار را هم به کودکانمان می آموزیم .