زبان بدن عصبی

شما اینجا هستید:

شامل حرکاتی حاصل از ناراحتی :افزایش پلک زدن ،با لکنت صحبت کردن ،مردمک های گشاد شده ،بی قراری ،لرزش بدن ،تغییر وضعیت بدن ،تکان های ناگهانی ،جنبش سر،بازی با اشیاء ،پوزخند زدن ،اخم کردن ،گاز گرفتن لب پایین ،فشار لب ها برهم ،تند صحبت کردن ،چین و چروک دادن بینی ،افزایش تعریق ،رنگ پریدگی یا قرمز شدن ،سنگینی وزن از طرفی به طرف دیگر ،تکان دادن صندلی ،ضربه زدن با انگشتان .