دست های عصبی

شما اینجا هستید:

دست هایی که میلرزند و بی قراراند به دلیل وجود استرس از طریق افزایش آدرنالین .گاهی اوقات دست های خود را از طریق دست به سینه شدن و یا  گذاشتن درجیب ها پنهان میکنند .