لبخند عصبی

شما اینجا هستید:

یک لبخند زود گذر که به سرعت ایجاد و ناپدید میشود ،چشم ها تنگ میشوند و به سرعت حرکت میکنند و لب ها ممکن است در لرزش باشند ولی در زمان های دیگر لبخند طولانی تر و با دوام تر است .