همبسته های عصبی آگاهی Neural Correlates of Consciousness

شما اینجا هستید:

معنی: همبسته های عصبی آگاهی

فعالیت عصبی ای که از نظر عملکرد و حالت های آگاه همبسته است.

*"کمینه سازوکارهای نورونی ای که مشترکاً برای یک دریافت ادراکی آگاه تکافو می کنند." (کریک و کخ)