فرایند عصبی Neurite

شما اینجا هستید:

معنی: نوریت یا فرایند عصبی

نوریت یا یک فرآیند عصبی به هر طرح ریزی از جسم سلولی نورون اشاره دارد. این طرح می تواند یک آکسون یا یک دندریت باشد. این اصطلاح بطور معمول هنگام صحبت کردن از نورون های نابالغ و یا در حال رشد، به خصوص سلول های کشت در آزمایشگاه استفاده می شود، زیرا قبل از تمایز کامل، تشخیص آکسون ها از دندریت ها بسیار سخت است.