رشته های در هم پیچیده عصبی Neurofibrillary Tangles

شما اینجا هستید:

معنی: رشته های در هم پیچیده عصبی

رشته های مارپیچی دو گانه که در داخل نورون ها به خصوص نورون های هرمی در بیماری آلزایمر دیده می شوند.