تعدیل کننده عصبی Neuromodulator

شما اینجا هستید:

معنی: تعدیل کننده عصبی

هر یک از مواردی که باعث تغییر عمل سیناپس می شوند. از جمله آنها، دسته ای از پپتید های فعال عصبی است که چون بر نورون های آماج اثر کنند مهار یا تخریب آن را سبب می شوند. شمار این مواد بسیار زیاد است و می توانند بر درد، هیجان، پاسخ های درون ریز (اندوکرین) و پاسخ به فشار روانی اثر بگذارند.