گروه نورونی Neuronal Group

شما اینجا هستید:

معنی: گروه نورونی

مجموعه ای موضعی از نورون ها (مشتمل بر صدها تا هزارها نورون) اعم از تحریکی و مهاری که در برهم کنش تنگاتنگ با یکدیگراند. گروه نورونی، واحد انتخاب در نظریه انتخاب گروه نورونی است.