یاخته های عصبی درگير در نظريه ذهن

شما اینجا هستید:

تحقیقات تا به امروز نقش نورون های آینه ای و فون اكونومو را در نظریه ذهن مشخص کرده اند.

1

نورون هاي آينه اي(MNs):

پديدة نورونهاي آيينه اي نخستين بار به وسيلة دانشـمندان ايتاليـايي در دانشـگاه پارمـا كشف شد. آنها در يك كشف ناگهاني متوجه شـدند كـه نـورونهـايي كـه بعـدها نـام نورونهاي آيينه اي به آنها داده شد، زماني كه يك ميمون خـودش عملـي را انجـام مي دهد و هم زماني كه به طور منفعـل شـاهد انجام عمل مشابهي از سوي ميموني ديگر يا يك انسان است، شليك مـيشـوند (هيـز 2000). اين نورونها نشان ميدهند كه مغـز يـك حيـوان چگونـه رفتـاري را كـه يـك حيوان ديگر انجام مي دهد رمز گرداني ميكند؛ بدين وسيله انجـام آن رفتـار در همـان لحظه يا بعدها آسان مي شود. ابتدا پژوهشگران اين نورونها را در قسمت كـرتكس اي آهيانـه و پـيش حركتـي ميمون ها كشف كردند (كيلنـر ،نيـل ،ويسـكاف ، فريسـتون و فريـث 2009) بعد ها دلایل مشابه حاكي از وجود نظام مشابهي در مغـز انسـان بود. (گلـس و همكاران، 1996؛ ريزولاتي و همكاران، 2001؛ فريستون و فريـث، 2009)

عملکرد این سیستم به خصوص در انسان مورد مطالعه قرار گرفته است. نورونهای آینه‌ای در برخورد با فعالیتی که در انسان دیگری مشاهده شود فعال شده و باعث ایجاد نوعی درک احساسی و مفهومی از عملکرد فرد دیگر هستند. به نظر می‌رسد که این سیستم در انسان پیشرفته‌تر از میمون است. بر اساس مشاهدات علمی برخلاف میمون در انسان برای فعال شدن این سیستم نیاز به یک جسم خارجی نیست و این سیستم در نبود جسم خارجی نیز فعال می‌شود. اگر چه مشاهده شده که در وجود یک جسم خارجی این سیستم فعالیت قوی‌تری از خود نشان می‌دهد.

اهمیت این نورونها در فعالیتهای ارتباطی موجودات است. در انسان این سیستم نقش قابل توجهی یافته است. به طوری که دانشمندان ورود سیستم صوتی به این نورونها در انسان هوموساپینس را آغاز گر بوجود آمدن توانایی سخن گفتن دانسته‌اند. به این ترتیب این نورونها در تکامل زبان در انسان نقش قابل توجهی ایفاکرده‌اند (کوربالیس 2002)  مطالعات انجام شده روی انسان با استفاده از ام.آر.آی عملکردی نشان داد که در انسان مشاهده حرکات دهانی انسان دیگر می‌تواند این سیستم را فعال کند در حالیکه چنین فعالیتی در برابر حرکات یک حیوان دیده نمی‌شود. اهمیت این سیستم در درک موسیقی و یادگیری موسیقی نیز مطرح شده است. نقش این نورونها در مورد موسیقی به عنوان ابزاری ارتباطی مطرح است و این نقش یک نقش اساسی در دریافت مفهوم موسیقیایی در شنونده می‌باشد. به این ترتیب که این نورونها به کار آمده و فعالیتی نوروفیزیولوژیک مشابه همان که در ذهن موسیقیدان می‌گذرد را در شنونده ایجاد می‌کنند. از طرفی در یادگیری حرفه‌ای موسیقی نیز از این سیستم استفاده می‌شود.

2

نورون هاي فون اكونومو(VEN):

در بخش قدامی سينگولار(ACC)  سلول های عصبی دوکی شکلی به نام فون اکونومو  وجود دارند که محصول دوره طولانی تکامل اند و فقط در نوعی نهنگ، ميمون و انسان  مشاهده شده است. اين نوع نورون ها عامل ارتباط و برقراری تعادل و نظم بين مراکز مختص تفکر، احساسات و رفتارهای موجودات است. قشر قدامی سينگولار دروغ را فاش ميکند ودر فعاليت های آموزشی، تمرکز و حافظه نقش چشمگيری دارد. همچنین وجود سلول های ون در اینسولا به ویژه، بخش کاملا قدامی اینسولا جایی که انسان ها آگاهانه احساساتی مانند عشق، نفرت، انزجار، اعتماد به نفس یا شرم را حس می کنند، مشاهده شده است.  احتمالا این نورون هاي در بازداري سلول هاي آينه اي  دخيل بوده و باعث بازداري پاسخ هاي اجتماعي مي شوندتراكم اين سلول ها در گونه هاي مختلف با فاصله ژنتيكي از انسان ها رابطه عكس دارد (نيم چينسكاي و همكاران،1999). وجود سلول هاي دوكي شكل در مغز انسان ها نشانگر آن است كه كرتكس سينگوليت قدامي (به عنوان يك ساختار قديمي ) حاصل تغييرات تكاملي اخير( 15 تا 20 ميليون سال اخير ) می باشد.