نوروفیزیولوژی Neurophysiology

شما اینجا هستید:

معنی: نوروفیزیولوژی

بررسی دقایق پاسخ های الکتریکی نورون ها (و پاسخ شیمیایی وابسته)، به تنهایی یا در سامانه ها به طور کلی. گستره آزمایش های این رشته، از رشد بافت سلول های عصبی تا برش های مغز و کاوه های الکترودداری را شامل می شود که به کل ناحیه های عصبی جانوران زنده نفوذ می کنند.