روان نژندی Neurosis

شما اینجا هستید:

معنی: روان نژندی

روان نژندی یا نوروز اصطلاحی است کلی، و امروزه نسبتاً منسوخ، که در ارجاع به الگوهایی ماندگار اطلاق می شد که موجب درماندگی شخصی می شدند، اما نه عوارض روان پریشی را داشتند و نه ناشی از مشکلات فیزیولوژیایی بخصوصی بودند. روان نژندی معمولاً خفیف تر از روان پریشی شمرده می شد. ولی نا به هنجاری های ناشی از آن، در مواقعی به هیچ وجه خفیف نبودند. نا به هنجاری های اضطرابی، سوماتوفرم، گسستی، روان رنجوری های وسواسی و برخی نا به سامانی های جنسی و خواب و غیره از زمره آن به شمار اند.