ناقل عصبی Neurotransmitter

شما اینجا هستید:

معنی: ناقل عصبی

موادی شیمیایی که از کیسه های موجود در نورون پیشاسیناپسی به داخل شکاف سیناپسی رها می شوند و سپس به گیرنده های نورون پساسیناپسی می پیوندند، و پتانسیل الکتریکی تراغشایی (transmembrane) یا شیمی درون سلولی آن را تغییر می دهند. ناقل های عصبی وسیله های اصلی ارتباط میان نورون ها هستند.