گیرنده های NMDA Receptors NMDA

شما اینجا هستید:

معنی: گیرنده های NMDA

گیرنده های N – متیل – D – آسپارتات (NMDA) از این جهت اهمیت دارند که در چندین کار مهم و کلیدی مغز (یادگیری، حافظه و رشد و نمو) و همچنین چند بیماری عمده مغز (سکته مغزی و صرع) مؤثر هستند.