ویژگی های فیزیکی غیر قابل پیش بینی

شما اینجا هستید:

یکی از دو نوع ویژگی های فیزیکی بیرونی است که است یک فرد دارد برای این که تشخیص گذاری شود (بعضی موارد انتخابی میباشد ) ویژگی های غیر قابل پیش بینی شامل :قد ،وزن ،ابعاد بدن ،رنگ چهره ،خصوصیات چهره ،نقص های فیزیکی ،رنگ موها ،سن ،نژاد و غیره . این ها نشانه های مهمی هستند ولی این ویژگی ها انتخابی نیستند .صفات غیر مستقیم بر چگونگی درک افراد از یک دیگر تاثیر میگذارد و به طور کلی میتوانند پیش بینی کنند که چگونه با دیگران رفتار میکنند برای ارایه شخصیت اصلی خود اما به طور اصولی هیجان ها و شخصیت را پیش بینی نمیکند .