چرخش بینی

شما اینجا هستید:

یک سیگنال از دوست نداشتن و بی اعتقادی است در جایی که بینی به طور ناگهانی حرکت میکند . با این حرکت به نظر میرسد که فرد از بوی ناخوشایندی دوری میکند .