ستون های غلبه چشمی Ocular Domination Columns

شما اینجا هستید:

معنی: ستون های غلبه چشمی

نوارهایی نورونی در قشر بینایی بعضی پستانداران (از جمله انسان) که پاسخ هر یک از آنها ترجیهاً به ورودی هایی است که از یکی از دو چشم می آید. سلول های هر یک از این نوار ها (یا ستون ها) ورودی های تحریکی را از یک چشم و ورودی های مهاری را از چشم دیگر دریافت می کنند. ستون های غلبه چشم راست و چشم چپ در قشر بینایی به طور یک در میان جای گرفته اند.