موجودزایی Ontogency (Otogenesis)

شما اینجا هستید:

معنی: موجودزایی

همه رویداد های مربوط به رشد که در حیات یک موجود زنده روی می دهد. موجودزایی از تغییرات تخم به هنگام بارورشدن آغاز می شود و همه رویداد های رشد تا زمان تولد و نیز شکل گیری مجدد بدن و بروز ویژگی های ثانوی جنسیتی را شامل می شود.