رفتار مالکیت

شما اینجا هستید:

زبان بدنی که نشان میدهد فرد مالکیت چیزی را دارد ، رفتار مالکیت بر روی اشیاء و یا حتی بر افراد هم نشان داده میشود : گذاشتن پاها بر روی میز، تکیه دادن به ماشین یا پا را بر روی سپر گذاشتن ، دست را به دور کودک یا معشوقه انداختن راه هایی برای نشان دادن مالکیت میباشد .