نمایش کف دست

شما اینجا هستید:

  نمایش کف دست ها در دوره ی تکاملی یکی از حرکات مهم که حاکی از صداقت میباشد شناخته شده است ، زیرا این حرکت به دیگران نشان میدهد که هیچ تهدید یا سلاحی وجود ندارد .

این حرکت از هزاران سال پیش زمانی که دو غریبه باهم برخورد می کردند دیده میشد که نشان دهند سلاح یا وسیله ای که به دیگری آسیب بزنند در دست وجود ندارد .