روح انگاری Panpsychism

شما اینجا هستید:

معنی: روح انگاری

دیدگاهی که بنا بر آن ذهن یا روح یک خصیصه بنیادی جهان است که در سراسر عالم و اشیاء آن وجود دارد. به گفته تامس نیگل، در این نگرش "اجزا فیزیکی و بنیادی سازنده عالم همه خواص ذهنی دارند. البته اصطلاحات "ذهن"، "بنیادی"، "خواص ذهنی" و غیره از دید روح انگاران محل تفسیر های متنوع است.
برخی فیلسوفان (نظیر وایتهد و پیروان امروزی او) در دفاع از روح انگاری دست به دامان ناموجبیت و عدم قطعیت مکانیک کوانتومی شده اند.