نگه داشتن بازو

شما اینجا هستید:

یک سیگنال برای عدم تمایل به برقراری ارتباط و نزدیک شدن دیگران است مانند نگه داشتن آرنج یا بازو با دست مخالف و یا گرفتن شانه ی مخالف .