ادراک Perception

شما اینجا هستید:

معنی: ادراک حسی، ادراک

ادراک مجموعه ی فرآیندهایی است که ما از طریق آن اطلاعات حسی دریافتی از محرکهای محیطی را بازشناسی و سازماندهی می کنیم و به آنها معنا می بخشیم .

همچنین :

تجربه کیفی فردی یا برداشت فرد از ورودی حسی (بازنمایی درونی). این اصطلاح گاه در مورد فهم، دریافت و تصویرهای ما هم به کار می رود و از این رو با فرضیه های مربوط به اطلاعات حسی محیط و تفسیر های آن مرتبط است. شناخت حاصل از فعالیت سلول های نواحی مختلف حسی نئوکورتکس، که فراتر از قشر اولیه اند.