طبقه بندی ادراکی Perceptual Categorization

شما اینجا هستید:

معنی: طبقه بندی ادراکی

فرایندی که از طریق آن مغز "نقش عالم را می پردازد" تا رده ها و مقوله های سازشی به دست آیند. بنیادی ترین اعمال شناختی در نخستین مراحل رشد.