درد فانتوم Phantom Pain

شما اینجا هستید:

معنی: درد فانتوم

قطع اطلاع رسانی به نخاع (در قطع عضو)، باعث ادراک های غیر طبیعی، به صورت درد در اندام های قطع شده می شود. این حالت می تواند به علت تحریک خود به خود نورون شاخ خلفی در نتیجه قطع پسخوران حسی باشد.