فنوتیپ Phenotype

شما اینجا هستید:

معنی: فنوتیپ

ویژگی های قابل مشاهده یک موجود زنده که حاصل بر هم کنش ژنوتیپ و محیط اند. بسیاری از ژن های موجود در ژنوتیپ، آثارشان در فنوتیپ بروز پیدا نمی کند زیرا به وسیله آلل های مسلط استتار می شوند. ژنوتیپ، ساخت و ترکیب ژنی یک موجود زنده است.