تبارزایی phylogeny

شما اینجا هستید:

معنی: تبارزایی

تاریخ تکامل یک گونه یا گروهی از موجودات زنده، با توجه به مسیر های نسب بری و روابط میان گروه های مختلف موجودات زنده. فرض اساسی تبارزایی، که مورد قبول عام جامعه علمی است، این است که نسب گیاهان یا جانوران گونه های مختلف به نیاکان مشترکی می رسد (شجره انساب phylogenetic tree)