مفهوم خود از دید پیاژه Piagetian Notion of Self

شما اینجا هستید:

معنی: مفهوم خود از دید پیاژه

نظر ژان پیاژه، روان شناس برجسته رشد، درباره "خود". در اینجا به مرحله ای اصلاق می شود که در آن کودک می تواند میان افعال حرکتی خودش و حرکت هایی که از بیرون تحمیل می شود، فرق بگذارد.