انعطاف پذیری Plasticity

شما اینجا هستید:

معنی: انعطاف پذیری

مراد از این اصطلاح هم تغییرات ساختاری یا عملکردی گوناگون است در مغز و سلسله اعصاب، و هم توانایی آنها در ایجاد این تغییرات. از این طریق مغز می کوشد که افت در عملکرد یک بخش صدمه دیده را جبران کند.