تکتونیک پهنه ای Plate Tectonics

شما اینجا هستید:

معنی: تکتونیک پهنه ای

نظریه جامعی است که حرکت های بزرگ مقیاس سنگ کره (لیتوسفر) زمین را توصیف میکند. بنا بر این نظریه، سنگ کره (خارجی ترین لایه) زمین، به هفت قطعه صلب بزرگ (پهنه) و چند قطعه کوچکتر شکسته است. حرکات این پهنه ها و چگونگی برخوردشان در مرز پهنه ها دینامیک پوسته زمین را توضیح می دهد. بسیاری پدیده های پوسته زمین (نظریه زلزله، آتشفشان، کوه زایی و غیره) بر اساس این نظریه توضیح داده می شوند. این نظریه در زمین شناسی از همان شانی برخوردار است که نظریه تکامل داروین در زیست شناسی دارد.