ناحیه های پیش حرکتی Premotor Regions

شما اینجا هستید:

معنی: ناحیه های پیش حرکتی

ناحیه هایی از قشر مخ که دستگاه های حرکتی را آماده حرکت می کند. یک ناحیه دیگر از این نوع ناحیه حرکتی ثانوی یا تکمیلی است که به برنامه ریزی زنجیره افعال حرکتی کمک می کند.