غرور دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان غرور دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

غرور در بسیاری از فرهنگ ها تأیید شده است ولی باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

هیجانی خودآگاه است که با احساس بالای فرد از ارزشهای خود ایجاد می شود.

1

برخی از واژه های انگلیسی مربوط با آن عبارتند از : اهمیت، شرافت، ارضاء نفس، افتخار و رضایت از خود. این احساس نتیجه زمانی است که ما باور انجام درست کاری یا احساس بالاتر بودن وضعیت شخصیتی داریم.

غرور یک هیجان مثبت است و به ما اجازه می دهد تا احساس خوبی نسبت به خودمان داشته باشیم. در حالیکه هم زمان ارزش بالای ما را به دیگران نشان می دهد. غرور می تواند گناه یا تقوا باشد و بسته به چگونگی و زمان استفاده تغییر می کند. غرور بیش از حد می تواند تبدیل به تکبر شود و نبود غرور می تواند به سرزنش خود و عزت نفس پایین منجر شود. در هنگام غرور افراد احساس بزرگ، اعتماد به نفس، پر انرژی بودن و قادر به انجام هر کاری بودن را گزارش می دهند.

بیان چهره ی شامل بالا بردن چانه در حالیکه نمایش بدنی شامل گسترش قفسه سینه و قرار دادن دست ها بر روی باسن می باشد. این وضعیت باعث می شود ما بزرگتر دیده شویم، همچنین نمایش مناطق آسیب پذیر (قفسه سینه، گردن و شکم) نشان دهنده اعتماد به نفس است. این هیجان مخالف با شرم است که در آن تمایل به کوچک کردن بدن و پنهان شدن داریم.

این هیجان در زندگی اجتماعی انسان بسیار مهم است. بعضی از دانشمندان بر این باورند که ماسلسله مراتب گروه را با توسعه نمایش گرها و افتخارها نشان می دهیم. افراد با وضعیت بالاتر تمایل به نشان دادن بیشتر این هیجان نسبت به افرادی با موقعیت پایین تر دارند. همین نمایش در حیوانات دیگر بخصوص پستانداران در زمان به چالش کشیدن یکدیگر برای تسلط دیده می شود.

2

تشخیص غرور در بدن

پهن کردن اغراق آمیز قفسه سینه.

قرار دادن دست ها بر روی باسن.

در حالت نشسته و ایستاده گرفتن حالتی که به نظر بزرگ و بلند می آیند.

3

تشخیص غرور در چهره

برجسته شدن چانه.

امکان وجود یک لبخند خفیف.