آگاهی اولیه Primary Consciousness

شما اینجا هستید:

معنی: آگاهی اولیه

آگاهی بنیادی ای که به نظر ادلمن، نخست ناشی از باز ورود بین ناحیه هایی است، که طبقه بندی ادراکی را انجام می دهند و ناحیه هایی که میانجی حافظه مقوله ای ارزشی هستند.

حاصل این آگاهی، خلق صحنه ای است در اکنون به یادمانده.