دوگانه انگاری در ویژگی ها Property Dualism

شما اینجا هستید: