حس عمقی Proprioception

شما اینجا هستید:

معنی: حس عمقی

حس موقعیت بدن است در یک میدان گرانش یا شتاب و نیز موقعیت یک بخش بدن نسبت به بخش های دیگر، که جملگی از نظر تعادل، راه رفتن و بیشتر حرکات ارادی مهم اند. حس عمقی متکی به اطلاعاتی است که از عضلات و تاندون ها و غیره به گیرنده های مربوط به آن در بدن می رسد.