ادراک پریشی چهره ای Prosopagnosia

شما اینجا هستید:

معنی: ادراک پریشی چهره ای

ناتوانی در تشخیص چهره (حتی چهره ای از پیش آشنا) که به دنبال یک ضایعه مغزی پدید می آید. لزومی ندارد که تشخیص اجسام دیگر از آن متاثر شود.