مجاورت

شما اینجا هستید:

 یکی ازجنبه های مهم ارتباطی است که حاکی از تمایل و توافق میباشد ،هنگامی که توافق شکل میگیرد ،افراد به سمت یکدیگر حرکت میکنند و نزدیک تر میشوند مانند جا به جا کردن دست ها ، پاها و نیم تنه ی بدن به سمت دیگری .هنگامی که اختلاف نظر وجود دارد ، معکوس این اتفاق خواهد افتاد ،بازوها ،دست ها و پاها جمع میشوند و اشخاص تمایل دارند از یکدیگر فاصله بگیرند ، یکی از عناصر کلیدی نزدیکی بیشتر است .