حرکات بچگانه

شما اینجا هستید:

سیگنال های غیرکلامی که ناشی از دوران کودکی است که ایجاد شده و باعث ایجاد همدردی ،دلسوزی ،توجه و جلوگیری از حمله (و تعارض) میشود مانند :خم کردن سر ،از ترس جمع شدن در خود ،افتادن شانه ها .