روان پریشی Pyschosis

شما اینجا هستید:

معنی: روان پریشی

اصطلاحی کلی، که بیشتر به مجموعه ای از نشانه ها اطلاق می شود نه به یک حالت مریضی خاص، و معمولاً با هذیان و توهم همراه است. روان پریش ها اغلب بر وضعیت خود وقوف ندارند، شناختشان به قدری مختل می شود که از ادراک حسی واقعیت، به صورت عادی، ناتوان اند. توانایی فکر کردن، به یاد آوردن، ارتباط برقرار کردن و رفتار مناسب در آنها چنان دچار اختلال است که از امور عادی زندگی عاجز و یا غافل می مانند. گستره نشانگان روان پریشی وسیع است و نشانه های متفاوت در شرایط مختلف بروز می کند. با متداول ترین صورت آن در اسکیزوفرنی روبه رو می شویم ولی آنها را می توان در افسردگی شدید، شیدایی (mania)، پارانویا و زوال عقل و غیره مشاهده کرد.