کیف Quale

شما اینجا هستید:

معنی: کیف (جمع qualia)

اصطلاحی که در اشاره به "احساس" تجربه آگاهی به کار می رود – "X بودن چه جور چیزی است" که در آن X فرضاً یک انسان یا یک خفاش است. اصطلاح "کیف ها" را، به لحاظ گستره مصداقی، معادل تجربه آگاه به کار می رود. آگاهی، بازتاب یک پارچگی تعداد بسیار زیادی کیف است. کیف ها تفاوت گذاری هایی هستند که به واسطه فعالیت هسته پویای بازورودی میسر شده اند.