فضای کیف ها Qualia Space

شما اینجا هستید:

معنی: فضای کیف ها

بر ساخته ای حاکی از این که کیف ها را نمی توان به طور کامل تفکیک و از هم جدا کرد، بلکه با یکدیگر در یک فضای چند بعدی یا بسیار بعدی وجود دارند.