آزاد شدن دسته ای Quantum Release

شما اینجا هستید:

معنی: آزاد شدن دسته ای

ناقل های عصبی به صورت یک دسته (کوانتوم) از یک وزیکول (حباب، کیسه) آزاد می شوند.