حالت آمادگی برای تسلیم شدن

شما اینجا هستید:

 نشانه هایی که برای از بین بردن یا مطیع شدن فرد در زمان مواجهه با مشکل یا فرد سلطه گر انجام میشود ، که با جمع شدن بدن ،شانه های افتاده و چشم های رو به پایین نشان داده میشود .