خواندن زبان بدن کالج مونرو

شما اینجا هستید:

ما حتی زمانیکه از زبان بدن آگاه نیستیم، دائماً در حال خواندن اشارات و حرکات (خواندن زبان بدن) دیگرانیم خواندن فعالانه زبان بدن توجه به موقعیت و حرکات افرادبه طور خاص حالت سر، ژست های فیزیکی و چشمها به ما بینش ارزشمندی ارائه داده و باعث بهبود ارتباطات ما می گردد.

1

وضعیت سر:

سر یک شاخصه واضح و آشکارااز احساسات وافکار است، موقعیت سر واندازه صدااز آن محل مناسبی برای شروع به تفسیر می سازد. تفسیر حالت های سر مدت زمان بیشتری برای تمرین می خواهد، حالت های پایه وحرکات برای تشخیص زیاد دشوار نیستند.

حرکات و حالات :

تکان دادن :

تکان دادن سر به طور معمول نشانه موافقت است. سرعت اشاره با سر موارد مختلفی را نشان می دهد. تکان آرام سر می تواند نشانه توجه یا نشانه ساختگی از مؤدب بودن باشد. برای تأیید این موضوع به چشم ها دقت کنید. در ضمن تکان سریع سر ارسال علامت بی حوصلگی به گوینده است.

بالا گرفتن سر :

این موقعیت نشان دهنده گوش دادن بدون تعصب است.

پایین بودن سر :

این موقعیت نشان دهنده بی توجهی یا رد کردن مطلب بیان شده می باشد. در طول انجام یک کار علامتی از ضعف و خستگی است.

کج کردن سر یه یک سمت :

به معنی تفکر یا آسیب پذیر بودن فرد است. همچنین می تواند علامت اعتمادنیز باشد.

سر به سمت بالا باشد :

نشان دهنده اعتماد به نفس یا احساس برتری است.

بالا بردن چانه :

بالا بردن چانه نشانه اعتماد به نفس یا مخالفت است.

سر رو به جلو :

در صورتیکه مستقیماً روبروی صورت فرداین حرکت انجام شود نشانه علاقه است، این حرکت یک سیگنال مثبت نیز می باشد.

کج کردن :

کج کردن سر روبه پایین نشانه مخالفت است.

لرزاندن :

لرزاندن سر نشان دهنده اختلاف نظر می باشد. سرعت بیشتر در این حرکت به معنی اختلاف نظری قوی تر است.

 

ترجمه ژست ها به کلمات :

ژست را خوشه حرکات نیز می نامند و دلیل این امرآن است که ژست بیشتر از یک موقعیت بدنی است. مطالعات نشان دادند که بخشی از مغز که درگیر کارکردهای زبانی است، وظیفه کارکردهای درگیر شدن در ژست ها را نیز به عهده دارد. ما از ژست ها در هنگام صحبت کردن، به خصوص حرکات دست استفاده می کنیم. آنها برای افزایش درک معانی یا خود به خود مورد استفاده قرار می گیرند.

انگشت اشاره :

یک حرکت تهاجمی ( خشمگین ) است، زمانیکه همراه این حرکت فرد چشمک هم بزند نشانه تأیید مثبت می باشد.

حرکت انگشت از سمتی به سمت دیگر:

به عنوان هشدار برای توقف عملی است.

حرکت بالا و پایین انگشت :

به عنوان توبیخ یا تأکید برای مطلب گفته شده می باشد.

انگشت شصت رو به بالا:

نشانه تأیید است.

انگشت شصت پایین :

نشانه مخالفت است .

چسباندن انگشت اشاره به شصت :

به معنای ok می باشد.

زبان بدن باز و بسته :

اغلب زبان بدن باعناوین باز و بسته بودن تفسیر می شود. باز یا بسته بودن دارای علتهای مختلفی هستند، زبان بدن باز می تواند به خاطر انفعال، تهاجم، پذیرش، دعا یا آرامش باشد. زبان بدن بسته شاید توسط میل به پنهان کردن، دفاع از خود، سرما و آرامش شکل گیرد.

زبان بدن بسته :

دست به سینه بودن این حالت بیشتر حالتی دفاعی یا خصمانه است.

انداختن پاها بر روی یکدیگر در زمان نشستن :

انداختن پاها بر روی یکدیگر میتواند نشان دهنده احتیاط بوده و یک پا بر روی زانوی پای دیگر ممکن است نشانه سر سختی باشد.

دست ها یا شئ ای در جلوی بدن :

می تواند با عصبانیت همزمان بوده و حالتی از دفاع خود باشد.

پاها بر روی هم در حالت ایستاده :

به معنای این است که شخص احساس ناامنی دارد و زمانیکه با دست به سینه بودن همراه شود ، نشانه پیام علاقه است.

زبان بدن باز :

پاها باز : یک موقعیت باز و آرام

دست ها آزاد :

دست های باز نشان دهنده آغوش باز است، اگر چه ممکن است نشان دهنده خشم، دعا یا ناامنی باشد، این موضوع بسته به موقعیت قابل بررسی است.

چشم ها :

افراداز طریق چشم ها دست به دادوستدهای بزرگی می زنند .چشمها فاکتور های مهمی در زمان تفسیر زبان بدن افراد در اختیار ما قرار می دهند. زمانیکه تفسیر چشم ها با تفسیر زبان بدن فردهم زمان بررسی شود جمع بندی دقیقتری در اختیار خواهیم داشت.

نگاه به سمت چپ :

به معنای یادآوری خاطرات، و زمانیکه نگاه به سمت چپ و پایین باشد، نشانه ارتباط با خودو زمانیکه نگاه به سمت چپ و بالا باشد به معنای یادآوری حقایق می باشد.

از گوشه چشم :

نگاه از گوشه چشم به معنای دریافت صداست. نگاه به سمت راست با تخیل و داستان پردازی و نگاه به سمت چپ با دسترسی به حافظه همراه است.

نگاه به سمت راست :

نگاه به سمت راست نشان دهنده تخیل است و می تواند به معنای حدس زدن یا گفتن دروغ باشد. نگاه به سمت راست و پایین به معنای سؤال از خود و به سمت راست و بالا می تواند به معنی دروغ گفتن تلقی گردد.

نگاه مستقیم :

هنگام صحبت کردن به معنای صداقت ورو راستی و در هنگام گوش دادن به معنای علاقه است.

گشاد شدن چشم ها :

ارسال پیام علاقه

چشمان پوشیده یا مرکب از چند حالت :

به معنای ناامیدی است، همچنین می تواند نشانه ای از خصومت باشد.

پلک زدن :

پلک زدن پشت سرهم نشانه هیجان است و به ندرت به تمرکز، نشانه ، خستگی یا قدرت  مربوط می شود.

چشمک :

یک ژست دوستانه یا شوخی پنهان است.

مالیدن چشم :

مالیدن چشم ممکن است به معنای خستگی یا ناباوری یا آشفتگی باشد .