زبان بدن آماده

شما اینجا هستید:

وضعیت ، طرز ایستادن و قرار گرفتنی که برای نشان دادن یک میل ،خواست ، انجام یک عمل و یا ترک کردن محل میباشد .که نمونه هایی از این پوزیشن ها انداختن سنگینی وزن بر روی پنجه ی پاها به طرف جلو ،قرار دادن دست ها بر روی زانو ها و جهت پاها به سمت خروج از محل و یا وضعیت .