باز طبقه بندی Recategorization

شما اینجا هستید:

معنی: باز طبقه بندی

(روانشناسی) روال قراردادن یک شی، رویداد و غیره در یک طبقه بندی یا مقوله بندی جدید. این روال در تفکر خلاق مهم است. زیرا در بسیاری موارد، طبقه بندی شی، رویداد و ... بر اساس ویژگی های عملکردی آن ( و نه ویژگی های هنجاری)، با مشاهده کاربرد آن، و یا چشم اندازی نامتعارف از آن، همراه است. بازطبقه بندی در مدل های پردازش اطلاعات هم مهم است، زیرا مکن است، هم ساختار برنامه را انعطاف پذیرتر کند و هم بازبینی و آزمون آن را آسان تر.