گیرنده ها Receptors

شما اینجا هستید:

معنی: گیرنده ها

پروتئین هایی بر سطح سلول ها که لیگاند های شیمیایی مختلف، مثلاً ناقل های عصبی، تعدیل کننده های عصبی، هورمون ها و داروها، را به هم پیوند می دهند.