باز مقوله ای Recotegorical

شما اینجا هستید:

معنی: باز مقوله ای

فرایندی که از طریق آن حافظه به عنوان یک خاصیت سیستمی، ورودی کنونی را بر اساس تجربه گذشته تفسیر می کند. یعنی تجربه اصلی را دقیقاً تکرار نمی کند.